OVK-besiktning – en avgörande kontroll för byggnaders ventilationssystem

12 mars 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Ventilation är en kritisk aspekt av alla byggnader, vare sig det gäller bostäder, kontor eller offentliga lokaler. En välunderhållen och effektivt fungerande ventilation är inte bara centralt för inomhuskomfort, utan även för byggnadens energieffektivitet och de som vistas i byggnaden. OVK, vilket står för Obligatorisk Ventilationskontroll, är ett lagstadgat krav i Sverige som säkerställer att ventilationssystemen upprätthåller en god standard. I denna artikel kommer vi att utforska vad OVK-besiktning innebär, dess viktighet, och hur genomförandet går till.

Vad är OVK-besiktning?

OVK är en statlig kontroll som krävs för de flesta fastigheter i syfte att kontrollera och intyga att byggnadens ventilationssystem fungerar enligt de normer och lagar som föreskrivits. Syftet med en OVK är att säkerställa en god inomhusmiljö, samt att bidra till minskad energiförbrukning och därmed en bättre miljö överlag. Detta inkluderar att kontrollera luftflöden, rena ventilationskanaler och se till att värmeåtervinningssystem fungerar som de ska. Sedan 1991 har det varit en lagstadgad skyldighet i Sverige att genomföra OVK. Besiktningarna ska utföras av certifierade kontrollanter och frekvensen av hur ofta en OVK ska genomföras varierar beroende på byggnadstyp och ventilationssystemets ålder och skick. Efter varje genomförd kontroll utfärdas ett intyg som är ett bevis på att byggnaden uppfyller kraven för en sund inomhusmiljö.

ovk besiktning

Varför är OVK-besiktning viktigt?

OVK besiktning är inte bara en byråkratisk åtgärd, utan spelar en direkt roll för de människor som använder byggnaderna. En fungerande ventilation är fundamental för god hälsa hos de som vistas inomhus. Dålig luftkvalitet kan leda till allergier, astma och andra hälsoproblem. Ett ventilationssystem som inte är ordentligt underhållet kan också bli en plats för mögel och bakterietillväxt, vilket ytterligare skadar inomhusmiljön. Utöver hälsoaspekten bidrar regelbunden kontroll och underhåll av ventilationssystem också till effektivare energianvändning. Ett system som är igensatt eller feljusterat kan leda till ökad energiförbrukning, vilket inte bara är dåligt för plånboken utan även miljön. OVK kan därför ses som en del i det större arbetet med att skapa hållbara byggnader och städer.

Genomförande av OVK-besiktning

En OVK-besiktning börjar med en bokning av en certifierad kontrollant. Under besiktningen utförs en rad olika tester och kontroller. Bland annat mäts luftflödena i ventilationssystemet för att se att de överensstämmer med de värden som anges i byggnadens dokumentation. Vidare kontrolleras att ventilationsutrustningen är ren och fri från skador som kan påverka funktionen. Om det finns mekaniska system som värmeväxlare ingår även dessa i kontrollen. Efter besiktningen sammanställs en rapport som visar de områden där systemet eventuellt brister och vilka åtgärder som behövs för att åtgärda dessa brister. Om allt är i sin ordning utfärdas ett OVK-intyg, som intygar att byggnaden har godkänt ventilationssystem. Intyget är viktigt att spara, då det kan behövas vid försäljning eller uthyrning av fastigheten.

Fler nyheter